CLEOPATRA INK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Karadere Turizm Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Cleopatra Ink”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak işleyecek ve kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Cleopatra Ink, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Stüdyolara Gelen Müşteri ve Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler Stüdyolara gelen Müşterilere ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, Cleopatra tarafından Müşteri’ye sunulan hizmete ilişkin fotoğraf ve diğer verileri, Cleopatra Ink tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, sözleşmelerin ifası, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Stüdyolara fiziksel mekan güvenliğini sağlamak; suçun işlenmesini önlemek; haksız fiil sayılabilecek ve kişisel özgürlüklere müdahale niteliğindeki her türlü harekete karşı Cleopatra Ink çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini korumak; gerekmesi halinde resmi makamlara bilgilendirmede bulunmak; acil durumlarda müdahale edebilmek gibi amaçlarla kamera kaydı alınmaktadır.
 • İş Başvurusu Yapan Kişilere Ait Kişisel Veriler Cleopatra Ink bünyesi içerisinde yer almak için iş başvurusu yapan çalışan ve stajyer adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi kapsamında; adayların kimlik bilgileri, cinsiyet bilgisi, bulunduğu ülke bilgisi, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş deneyimi bilgileri, referans gösterilen kişi bilgileri, finansal bilgiler, aile ve yakın bilgileri ve rıza olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verisi, sabıka kaydı, kimlik, ehliyet fotokopisi, fotoğraf, sosyal medya bağlantıları, askerlikten muafiyet nedeninden oluşan kişisel verilerinizi; işe alım için özgeçmiş taraması yapılması, başvuran adayların görüşmeye çağrılması, başvuran adayların değerlendirilmesi, aday önerilmesi, adaylarla iletişime geçilmesi, referans kişileriyle iletişime geçilmesi, olumlu adayların İngilizce seviyesinin tespiti, adayla ücret üzerinde anlaşılması amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Franchise Başvurusu Yapan Kişilere Ait Kişisel Veriler Cleopatra Ink markası altında franchise sahibi olabilmek için başvuru yapan adayların değerlendirilmesi kapsamında; adayların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, bulunduğu şehir ve ülke bilgileri, meslek bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizi başvuran adayların görüşmeye çağrılması, başvuran adayların değerlendirilmesi, adaylarla iletişime geçilmesi, franchise verilmesi ile ilgili görüşmelerin planlanması ve franchise görüşmelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Bilgi Alma/Talep/Şikayet ile İlgili İrtibat Kurulması Halinde Kişisel Veriler Cleopatra Ink ile internet sitesinde yer alan iletişim/bilgilendirme formu, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, e-posta ve buna benzer kanallarla iletişime geçen kişilere ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve bunun gibi kişisel veriler; talep ve şikayetlerin takibi, randevu oluşturma ve takibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, anket ve müşteri memnuniyet araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yetkili makamlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, Cleopatra Ink tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Cleopatra Ink’in iş birliği içinde olduğu taraflara, Cleopatra Ink’e veya Cleopatra Ink adına hizmet sağlayan taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecektir. Cleopatra Ink, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Cleopatra Ink ile paylaştığınız kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak internet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; stüdyolar, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Cleopatra Ink’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Cleopatra Ink’in meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle Cleopatra Ink’e iletmeniz durumunda Cleopatra Ink talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi aynı Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formunun imzalı bir nüshasını Karadere Turizm Organizasyon Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. Şekerhane Mah. Hükümet Cad. No.83/D Alanya Antalya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

f) Kişisel Verilerin Saklama Süresi Cleopatra Ink, kişiler tarafından sağlanan Kişisel Verileri, kişiler tarafından aksi yönde bir talep iletilmediği sürece, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar kapsamında işleyebilecektir. Ayrıca Cleopatra Ink, 6698 Sayılı Kanun’da yer alan hallere ek olarak, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir.

g) Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler Cleopatra Ink, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman cleopatraink.com üzerinden yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklikler, Aydınlat Metni hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.